EnglishSlovak

Agentúra zmeny

 • Domov
 • Pracovné ponuky  
 • Výberové konanie na pozíciu Expert/-ka pre legislatívnu oblasť zákona o SE a SP centrálnej koordinačnej jednotky sociálnej ekonomiky NP ISE

Výberové konanie na pozíciu Expert/-ka pre legislatívnu oblasť zákona o SE a SP centrálnej koordinačnej jednotky sociálnej ekonomiky (ďalej aj „CKJ SE“) národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky (ďalej aj „NP ISE“)


Miesto výkonu práce: Slovensko
Ponúkaný plat (brutto)38€/ hodina
Termín nástupuoktóber 2023
Druh pracovného pomeru: dohoda o pracovnej činnosti
Trvanie pracovného pomeru: max. 10 hod./ týždeň, do 31.12.2023
Počet voľných pracovných miest: 1

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:

 • aktívna práca so Zákonom č. 112/2018 z. v znení neskorších predpisov a zákonmi, ktoré sa na Zákon č. 112/2018 odvolávajú a naopak;
 • aktívna práca so Zákonom č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci);
 • zastrešuje širokú problematiku zákona o SE a SP v zmysle analytických, syntetických, metodických, poradenských, konzultačných a iných odborných prác a postupov,
 • podieľa sa na tvorbe jednotnej metodiky posudzovania SP a ich oblasti činností,
 • pripravuje podklady k metodikám a vzorom dokumentov pre potreby RC SE a RSP,
 • zhromažďuje podklady a spracováva návrhy na zmenu legislatívneho rámca sociálnej ekonomiky v SR,
 • zúčastňuje sa koordinačných, organizačných, odborných, autorských a iných súvisiacich stretnutí,
 • poskytuje odborné stanoviská k otázkam týkajúcim sa implementácie zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch,
 • sumarizuje zahraničnú literatúru a legislatívu v oblasti SE v iných štátoch EÚ,
 • podieľa sa na metodickom usmerňovaní RC SE o možnostiach využívania nepriamej podpory registrovaných SP,
 • vykonáva ďalšie činnosti podľa pokynov manažéra implementácie odborných aktivít expertného tímu.

Požadované vzdelanie a prax:

 • ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa a odborná prax minimálne 10 rokov v odbore legislatívy a práva, prednostne so zameraním na obchodné právo alebo živnostenské právo alebo hospodárske právo, resp. aj v odbore ekonomiky, účtovníctva a auditu a v oblasti verejného obstarávania. 

Ďalšie požiadavky:

 • počítačové znalosti – pokročilý používateľ internetu a balíka MS Office,
 • praktické skúsenosti so zakladaním podnikateľských subjektov najmä v oblasti SE, resp. podnikateľských subjektov so sociálnym aspektom,
 • schopnosť prenášať praktické skúsenosti do metodických materiálov pre subjekty SE,
 • praktické skúsenosti s tvorbou metodických materiálov,
 • skúsenosti s pripomienkovaním a legislatívnymi návrhmi na relevantné zákony súvisiace so SE.

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • vodičský preukaz skupiny B,
 • organizačné schopnosti, samostatnosť, flexibilita, spoľahlivosť, zodpovednosť, komunikatívnosť, schopnosť pracovať v tíme, schopnosť viesť ľudí.
 • ochota cestovať v rámci Slovenska;
 • dobrá miestna znalosť Slovenska s dôrazom na sociálne znevýhodnené lokality.

 

Stručná charakteristika spoločnosti:

IA MPSVR SR sa zameriava na zníženie sociálneho vylúčenia znevýhodnených skupín obyvateľstva prostredníctvom financovania projektov na zvýšenie zamestnanosti a rozvoj lokálnej infraštruktúry v chudobných regiónoch.

V Implementačnej agentúre sme kolektív, kde môžete načerpať energiu a kreativitu od mladých a skúsenosti a nadhľad od starších zamestnancov.

Stručná informácia o NP ISE:

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie a pilotné overenie fungovania podpornej infraštruktúry pre sociálnu ekonomiku na celom území SR, prostredníctvom Centrálnej koordinačnej jednotky SE a RC SE. CKJ ako centrála pre SE v SR zastrešuje jednotlivé RC SE v každom krajskom meste. Ich úlohou je bezplatné poskytovanie informácií verejnosti o sociálnom podnikaní, vysvetľovanie pravidiel fungovania sociálnych podnikov a podporenie záujmu o ich založenie v súlade so Zákonom č. 494/2022 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.112/2018 Z.z. Dôležitou súčasťou projektu je mediálna kampaň, zameraná na osvetu SE a sociálny rozmer v podnikaní.

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti: Verejná správa

Informácie o výberovom konaní:

Uchádzači/uchádzačky pošlú do 30.9.2023 v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania (Žiadosť), ktorej povinnými prílohami sú:

 1. Motivačný list
 2. Podpísaný profesijný životopis vo forme Europass v slovenskom jazyku (údaje o priebehu zamestnaní musia byť uvedené vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR);
 3. Kópia diplomu najvyššieho dosiahnutého vzdelania;
 4. Doklad preukazujúci odbornú prax v hore uvedenej oblasti.

Uvedenú Žiadosť spolu s jej povinnými prílohami pošle e-mailom na adresu: kariera@ia.gov.sk, alebo doručí na nasledujúcu korešpondenčnú adresu:

IA MPSVR SR
Nevädzová 5
814 55 Bratislava

s označením „Výberové konanie pre NP ISE Expert/-ka pre legislatívnu oblasť zákona o SE a SP“.

Vážime si Vaše vzdelanie a skúsenosti, posúdenie ktorých bude predmetom výberového konania realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov a ďalších podkladov (bez prítomnosti uchádzačov).

V prípade, ak Vás nebudeme kontaktovať v priebehu jedného mesiaca od termínu uzávierky pracovnej ponuky, dali sme prednosť iným kandidátom.

Súhlas so spracovaním osobných údajov: Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov.