Dizajn bez nazvu O agentúre » Kontakty a infoservis » Horizontálne priority

Horizontálne priority

Národný strategický referenčný rámec na roky 2007-2013 (NSRR) definuje štyri horizontálne priority, ktoré komplementárnym spôsobom vplývajú na jeho ciele. Horizontálne priority sú svojím charakterom a vplyvmi prierezovými témami všetkých priorít a sú rešpektované pri každom projekte/skupine projektov operačných programov bez ohľadu na podporovanú tému alebo územie. Ciele horizontálnych priorít nemôžu byť zabezpečené  len prostredníctvom jedného operačného programu, ale vyžadujú si koordinovaný prístup pretínajúci viaceré špecifické priority.

 

 

Horizontálna priorita Marginalizované rómske komunity 

 


Horizontálna priorita Rovnosť príležitostí

 

Príručky uplatňovania rovnosti príležitosti 

 

 

 

Horizontálna priorita Trvalo udržateľný rozvoj

 

 

 

 

Horizontálna priorita Informačná spoločnosť

 

Viac informácií najdete na stránkach Centrálneho koordinačného orgánu.