EnglishSlovak

Sociálne služby kvalitnejšie

  • Domov
  • Národný projekt Kvalita Sociálnych služieb

Základné informácie

Cieľom národného projektu je podpora sociálneho začlenenia zraniteľných cieľových skupín (osôb odkázaných na sociálne služby) prostredníctvom poskytovania kvalitných sociálnych služieb.


Awesome Image

Operačným cieľom národného projektu (NP) je podpora zavádzania kvality sociálnych služieb cestou metodickej podpory poskytovateľov sociálnych služieb pri implementácii podmienok kvality (poskytovateľský aspekt kvality), zároveň cestou zavádzania systému hodnotenia podmienok kvality sociálnych služieb (hodnotiteľský aspekt kvality).

NP bude realizovaný prostredníctvom hlavnej aktivity „Podpora zavádzania podmienok kvality sociálnych služieb a zavádzanie systému ich hodnotenia“, ktorá bude realizovaná prostredníctvom nasledovných podaktivít:

  • Odborná príprava, metodická podpora a metodické vedenie
  • Výkon hodnotenia podmienok kvality a metodická podpora hodnotiteľských tímov
  • Revízia štandardov kvality a validácia metodík
  • Evaluácia

Cieľové skupiny: Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb, deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby.

NP KSS bude realizovaný na celom území Slovenskej republiky.

Prijímateľ:      IA MPSVR SR

Alokácia:        3 795 726,43 EUR zo zdrojov EÚ

Realizácia:     3/2019 – 11/2023

Semináre

Projekt realizuje jednodňový odborný seminár na tému Nové kritériá v štandardoch kvality – novela zákona a dvojdňové odborné semináre na témy Základné ľudské práva a slobody ako súčasť štandardov kvality, Vybrané procedurálne štandardy kvality a Implementácia štandardov kvality sociálnych služieb.
Semináre sú bezplatné a zúčastniť sa je možné prezenčnou aj online formou.

Aktuality

Prečítajte si o tom, ako sa snažíme kráčať aktivitami NP KSS so všetkými, ktorých sa kvalita sociálnych služieb týka.

NP KSS ponúka niekoľko nových seminárov zameraných na konkrétne druhy sociálnych služieb.

V dňoch 11.5. – 12.5.2023 sa konalo vo Zvolene tretie a zároveň posledné Metodické stretnutie aktérov Národného projektu kvalita sociálnych služieb.