EnglishSlovak

Terénna sociálna práca

 • Domov
 • Národný projekt Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce

Základné informácie


Cieľom terénnej sociálnej práce je sprístupniť občanom žijúcim v rôznych sociálnych podmienkach existujúce spoločenské zdroje, umožniť im participáciu na rozhodovacích procesoch v spoločnosti a podporovať žiť kvalitnejší, dôstojný život.


Awesome Image

Implementačná agentúra MPSVR SR (ďalej aj ako „IA MPSVR SR“) je prijímateľom nenávratného finančného príspevku (ďalej aj ako „NFP“) v národnom projekte Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (ďalej aj ako „NP TSP II“ a/alebo „projekt“) financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje (ďalej aj ako „OP ĽZ“).

Projekt nadväzuje na národný projekt Terénna sociálna práca v obciach realizovaný v rokoch 2012 až 2015 a Terénna sociálna práca v obciach I, realizovaný v rokoch 2015 až 2019.

Zapojením sa do NP TSP II spolupracujúce obce a MVO získali koordinačnú a metodickú podporu zo strany IA MPSVR SR. Kvalitne vykonávaná terénna sociálna práca, v súlade so štandardmi pre výkon terénnej sociálnej práce (príloha č. 4 Oznámenia) je jednou z podmienok, na základe ktorej sú spolupracujúcemu subjektu poskytované finančné prostriedky.

Kód ITMS 2014+: 312041Y376

Príjímateľ: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Alokácia: Výška NFP, ktorý je schválený na realizáciu národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce, je  34 598 800,09 EUR.

Územná platnosť: Oprávneným územím realizácie NP TSP II je celé územie Slovenskej republiky s výnimkou obcí uvedených v prílohe Oznámenia, na území ktorých sú príslušné aktivity financované z prioritnej osi 5 OP ĽZ.

Realizácia: september 2019 – jún 2023

Cieľové skupiny NP TSP II v zmysle OP ĽZ:

 • marginalizované skupiny, vrátane Rómov,
 • jednotlivci alebo skupiny ohrozené diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením,
 • rodiny s deťmi, neúplné rodiny s deťmi, mnohodetné rodiny,
 • nízkopríjmové domácnosti,
 • mladí ľudia, osobitne mladí ľudia do 29 rokov, ktorí nie sú v evidencii uchádzačov o zamestnanie, ani v zamestnaní, ani zapojení do procesu vzdelávania alebo odbornej prípravy–NEET,
 • osoby so zdravotným postihnutím,
 • zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti prevencie diskriminácie a /alebo sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore,
 • deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby,
 • znevýhodnený uchádzač o zamestnanie,
 • žiadatelia o azyl, azylanti, fyzické osoby s doplnkovou ochranou.

Aktuality

Prinášame Vám záznam z informačného seminára na tému Špecifiká a podmienky oprávnenosti výdavkov, ktorý Implea zorganizovala v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci nového národného projektu Terénna sociálna práca a komunitné centrá.

Projekt NP TSP II v číslach

Pozrite si stručné zhrnutie aktivít národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce .

Aktuálne znenie Príručky pre subjekty zapojené do NP TSP KC -aktivita TSP

Projekt TSP

5000 +
HODÍN SUPERVÍZIE
200 +
ÚČASTNÍKOV VZDELÁVANIA
1000 +
INTERVENCIÍ