EnglishSlovak

Aktuálne znenie Príručky pre spolupracujúce subjekty zapojené do národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II)

V súvislosti so zverejnením Internej výzvy na podporu úplného stredného vzdelania zamestanca na pozícii terénneho pracovníka boli identifikované viaceré oblasti spolupráce, ktoré si vyžadovali upresnenie resp. úpravu postupov Príručky pre spolupracujúce subjekty zapojené do NP TSP II (ďalej len „Príručka“).

Prevedené dôležité úpravy v texte Príručky:

  • z dôvodu vyhlásenia Internej výzvy na podporu úplného stredného vzdelania zamestnanca na pozícii terénneho pracovníka sme v Príručke upravili kap. č. 10, ktorá doposiaľ upravovala postupy a povinnosti subjektov iba v prípade zamestnancov TP študujúcich na VŠ a podporovaných z prostriedkov NP TSP II;
  • z toho istého dôvodu boli v texte Príručky potrebné logické doplnenia, ktoré reflektujú podporu VŠ štúdia terénnych sociálnych pracovníkov a SŠ štúdia terénnych pracovníkov;
  • v rámci predloženej aktualizácie bola do textu Príručky (kap.6.4) doplnená aj prekážka z dôvodu všeobecného záujmu (darovanie krvi a aferéza) ako oprávnený výdavok

c

Účinnosť aktualizovanej Príručky je od 7. júla 2022. Prílohy Príručky zostali nezmenené.

Príručka pre spolupracujúce subjekty zapojené do NP TSP II, aktualizovaná verzia 1.05 (PDF, 1 302 kB) – úpravy sú označené šedou farbou

Príručka pre spolupracujúce subjekty zapojené do NP TSP II, aktualizovaná verzia 1.05 (PDF, 1 300 kB) – bez označenia zmien

c

Prílohy príručky:

Príloha č.1 Štandardy terénnej sociálnej práce (PDF, 1118 kB)

Príloha č.2 Vedenie písomnej dokumentácie (ZIP, 1112 kB)

Príloha č.3 Postup pri realizácii výberového konania (ZIP, 1 712 kB)

Príloha č.4 Usmernenie k výpočtu politiky odmeňovania (XLSX, 15 kB)

Príloha č.5 Pracovný výkaz vzor (XLSX, 120 kB)

Príloha č.6 Žiadosť o refundáciu (DOCX, 421 kB)

Príloha č.7 Tabuľka pre evidovanie dát účastníkov projektu (XLS, 71 kB)

Príloha č.8 Záznam o odmietnutí poskytnutia údajov (DOCX, 75 kB)