EnglishSlovak

Príručka pre spolupracujúce subjekty zapojené do národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II) platná do 19.5.2020

Príručka pre spolupracujúce subjekty zapojené do NP TSP II vo verzii 1.01 platná od 21.1.2020 do 19.5.2020

V rámci implementácie NP TSP II  bolo potrebné zosúladiť termíny týkajúce sa finančného manažmentu a zohľadniť aktuálnu situáciu v problematike zberu dát pre napĺňanie monitorovacích ukazovateľov.

Preto bol v podkapitolách 6.5 a 6.6 zjednotený termín na uhradenie finančných prostriedkov spolupracujúcemu subjektu na 40 pracovných dní. V kapitole 8 bol rozšírený popis problematiky monitorovania ukazovateľov. Súčasne bolo mierne upravené Potvrdenie o zamestnávaní a kvalifikácii zamestnancov financovaných v rámci NP TSP II (príloha Postupu pri realizácii výberového konania) a vzor Pracovného výkazu.  

Príručka pre spolupracujúce subjekty zapojené do NP TSP II, aktualizovaná verzia 1.01 (PDF, 1105 kB)

Prílohy príručky:

Príloha č.1 Štandardy terénnej sociálnej práce (PDF, 1118 kB)

Príloha č.2 Vedenie písomnej dokumentácie (ZIP, 1112 kB)

Príloha č.3 Postup pri realizácii výberového konania (ZIP, 650 kB)

Príloha č.4 Usmernenie k výpočtu politiky odmeňovania (XLSX, 15 kB)

Príloha č.5 Pracovný výkaz vzor (XLSX, 100 kB)

Príloha č.6 Žiadosť o refundáciu (DOCX, 432 kB)

Príloha č.7 Tabuľka pre evidovanie dát účastníkov projektu (XLS, 126 kB)

Príloha č.8 Záznam o odmietnutí poskytnutia údajov (DOCX, 74 kB)