EnglishSlovak

Príručka pre spolupracujúce subjekty zapojené do národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II)

Počas priebehu realizácie projektu NP TSP II boli v rámci kooperácie so zapojenými subjektami identifikované viaceré oblastí spolupráce, ktoré si vyžadovali upresnenie resp. úpravu postupov Príručky pre spolupracujúce subjekty zapojené do NP TSP II (ďalej len „Príručka“).

Prevedené dôležité úpravy v texte Príručky:

  • z dôvodu vyhlásenia Internej výzvy na podporu vysokoškolského štúdia zamestnanca na pozícii terénneho pracovníka je do Príručky doplnená kap. č. 10, ktorá upravuje postupy a povinnosti subjektov v prípade zamestnancov TP, študujúcich na VŠ a podporovaných z prostriedkov NP TSP II;
  • z toho istého dôvodu boli v texte Príručky potrebné logické doplnenia, ktoré reflektujú podporu VŠ štúdia zamestnancov TP – sú zvýraznené farebne;
  • do textu Príručky (príloha č. 3 Postup pri realizácii VK) bola inkorpovaná Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 244/2019 Z. z. o sústave študijných odborov SR (str. 3);
  • bola upravená chyba v písaní v dokumente Zápisnica z VK (príloha prílohy č. 3 Postup pri realizácii VK);
  • upravený formulár Žiadosti o refundáciu (príloha č. 6);
  • upravený formulár Pracovného výkazu (príloha č. 5).

Účinnosť aktualizovanej Príručky a jej príloh je od 21. septembra 2021.

Príručka pre spolupracujúce subjekty zapojené do NP TSP II, aktualizovaná verzia 1.04 (PDF, 1 306 kB) – úpravy sú označené šedou farbou

Príručka pre spolupracujúce subjekty zapojené do NP TSP II, aktualizovaná verzia 1.04 (PDF, 1 307 kB) – bez označenia zmien

Prílohy príručky:

Príloha č.1 Štandardy terénnej sociálnej práce (PDF, 1118 kB)

Príloha č.2 Vedenie písomnej dokumentácie (ZIP, 1112 kB)

Príloha č.3 Postup pri realizácii výberového konania (ZIP, 1 712 kB)

Príloha č.4 Usmernenie k výpočtu politiky odmeňovania (XLSX, 15 kB)

Príloha č.5 Pracovný výkaz vzor (XLSX, 120 kB)

Príloha č.6 Žiadosť o refundáciu (DOCX, 421 kB)

Príloha č.7 Tabuľka pre evidovanie dát účastníkov projektu (XLS, 71 kB)

Príloha č.8 Záznam o odmietnutí poskytnutia údajov (DOCX, 75 kB)