EnglishSlovak

Agentúra zmeny

O nás

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti MPSVR SR.

V programovom období 2014-2020 vystupuje v pozícii prijímateľa nenávratnej finančnej pomoci pre oblasti zamestnanosti a sociálneho začleňovania v rámci Operačného programu Ľudské zdroje (prioritné osi 3 a 4).


Awesome Image

História

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „IMPLEA“) je od 1.4.2015 nový názov Implementačnej agentúry pre Operačný program zamestnanosť a sociálna inklúzia (IA ZaSI). Súčasne sa k tomuto dátumu stala právnym nástupcom zrušenej príspevkovej organizácie Centrum vzdelávania Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Do 31.1.2022 zabezpečovala implementáciu formou dopytovo orientovaných projektov financovaných z Euróskeho sociálneho fondu. 

IA ZaSI vznikla dňa 1.4.2014 premenovaním organizácie Fond sociálneho rozvoja (FSR) a začlenením Sociálnej implementačnej agentúry (SIA) pod IA ZaSI.

SIA vznikla koncom roku 2006, FSR bol zriadený v roku 2005 ako rozpočtová organizácia MPSVR SR.

Dokumenty