EnglishSlovak

Výberové konanie na pozíciu Koordinátor/ka vzdelávania v národnom projekte Terénna sociálna práca v obciach I

 • Domov
 • Výberové konanie na pozíciu Koordinátor/ka vzdelávania v národnom projekte Terénna sociálna práca v obciach I
13 jún
0

Miesto výkonu práce:  Bratislava

Ponúkaný plat: 1400€ brutto

Termín nástupu: júl 2018, resp. dohodou

Druh pracovného pomeru: plný pracovný úväzok na dobu určitú do 30.06.2019

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:

Koordinátor/ koordinátorka vzdelávania bude zamestnancom Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (IA MPSVR SR), ktorého náplň práce zahŕňa najmä výkon nasledujúcich odborných činností v rámci Národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I koordinačné, organizačné, logistické a administratívne zabezpečenie vzdelávacích  aktivít projektu, a to najmä:

 

 • komunikácia s poskytovateľmi vzdelávania
 • zabezpečovanie priestorov vzdelávania
 • komunikácia a zabezpečenie účasti odborných zamestnancov projektu na vzdelávacích aktivitách projektu
 • sumarizácia, kontrola a archivácia prezenčných listín účastníkov vzdelávania
 • kontrola účasti odborných zamestnancov projektu na vzdelávacích aktivitách
 • osobný monitoring účasti odborných zamestnancov projektu na vzdelávacích aktivitách
 • kontrola realizácie vzdelávacích aktivít
 • abezpečenie a archivácia fotodokumentácie z realizácie vzdelávacích aktivít
 • spolupráca na realizácii vzdelávacích aktivít zabezpečovaných prostredníctvom verejného obstarávania

 

 

Požadované vzdelanie:

 

 •  vysokoškolské vzdelanie  I. stupňa

Počítačové znalosti – používateľ:

 • pokročilý používateľ internetu a balíka MS Office, najmä ovládanie pokročilejších funkcií programu Excel

 

Požadovaná prax:

 

 • minimálne 3 roky v príbuznej oblasti (výhodou)

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 

 • samostatnosť, flexibilita, spoľahlivosť, zodpovednosť, komunikatívnosť, asertivita, schopnosť pracovať v tíme, schopnosť viesť ľudí, schopnosť riešiť konflikty
 • systematické myslenie, precíznosť, systematický prístup a spoľahlivosť pri narábaní so zverenou dokumentáciou, organizačné schopnosti, schopnosť pracovať pod časovým tlakom
 • pracovná skúsenosť s terénnou sociálnou prácou je výhodou
 • ochota cestovať v rámci Slovenskej republiky – najmä do regiónov stredného a východného Slovenska
 • znalosť lokalít sociálne vylúčených komunít je výhodou

 

Stručná charakteristika spoločnosti:

IA MPSVR SR sa zameriava na zníženie sociálneho vylúčenia znevýhodnených skupín obyvateľstva prostredníctvom financovania projektov na zvýšenie zamestnanosti a rozvoj lokálnej infraštruktúry v chudobných regiónoch.

 

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti:

Verejná správa

 

Informácie o výberovom konaní:

Uchádzači/uchádzačky pošlú do  26.06.2018 v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania (ďalej len „Žiadosť“). Povinnými prílohami Žiadosti sú:

 1. Motivačný list
 2. Podpísaný profesijný životopis vo forme Europass v slovenskom jazyku (údaje o priebehu zamestnaní musia byť uvedené vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR ) – iné formáty životopisov nie sú akceptované
 3. Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

Uvedenú Žiadosť spolu s jej povinnými prílohami uchádzač pošle e-mailom na adresu:

miroslava.krivosikova@ia.gov.sk

alebo doručí na nasledujúcu korešpondenčnú adresu:

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Nevädzova 5

814 55 Bratislava

 

s označením „Výberové konanie pre NP TSP I – KV“.

 

Vážime si Vaše znalosti a skúsenosti, posúdenie ktorých bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou osobného pohovoru.

 

V prípade, že sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od zverejnenia pracovnej ponuky, ďakujeme za Vami prejavený záujem, ale dali sme v prvom kole prednosť iným kandidátom.

 

Za účelom spracovania Vašich osobných údajov pri zavedení predzmluvných vzťahov na základe výberového konania na inzerovanú pozíciu budú Vaše osobné údaje spracovávané do skončenia výberového konania na inzerovanú pozíciu a následne zlikvidované.

 

Vaše práva dotknutej osoby sa spravujú § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Zaslaním životopisu, motivačného listu a ďalších dokumentov emailom, poštou, osobne dobrovoľne poskytujete prevádzkovateľovi Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny so sídlom Špitálska 6, 814 55 Bratislava,  IČO: 30854687 súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, vek, pohlavie, vodičský preukaz – typ, všetky údaje a iné záznamy uvedené v úradnom doklade o vzdelaní, podpis, kontaktné údaje (najmä telefónne číslo a e-mail), údaje uvedené v životopise, jazykové znalosti, prax, absolvované kurzy (názov, krajina), certifikáty (názov, doba platnosti, vydavateľ, krajina), zručnosti (názov, úroveň), očakávaný plat, očakávané zameranie, očakávané miesto práce, hodnotenia pohovorov (vzhľad, kvalifikácia, verbalita, neverbalita), výsledky testov zručností a ďalšie uvedené v životopise, motivačnom liste a dotazníku uchádzača o zamestnanie za účelom evidencie uchádzačov o zamestnanie. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín. Osobné údaje sa poskytujú tretím stranám vykonávajúcim kontrolu, dozor, dohľad na základe osobitných právnych predpisov ako napr. orgány  činné v trestnom konaní, Inšpektorát práce a ďalšie subjekty, o ktorých to určí osobitný právny predpis. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu uplynie po uplynutí jedného roka odo dňa jeho poskytnutia. Ako dotknutá osoba vyhlasujete, že ste si vedomá svojich práv v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že máte v zmysle § 22 právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva uvedené v tomto ustanovení, prípadne na vymazanie osobných údajov v zmysle § 23.

Leave A Comment