EnglishSlovak

Výberové konanie na pozíciu Supervízor/ka v národnom projekte Terénna sociálna práca v obciach I

 • Domov
 • Výberové konanie na pozíciu Supervízor/ka v národnom projekte Terénna sociálna práca v obciach I
13 jún
0

Miesto výkonu práce: Slovenská republika

Ponúkaný plat: 1400 € brutto

Termín nástupu: júl 2018, resp. dohodou

Druh pracovného pomeru: plný pracovný úväzok na dobu určitú do 30.06.2019, v prípade dohody možnosť skráteného úväzku

 

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:

Supervízor/ supervízorka bude zamestnancom Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (IA MPSVR SR), ktorého náplň práce zahŕňa najmä výkon nasledujúcich odborných činností v rámci Národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I:

 

 • výkon supervízie pracovníkom projektu – terénnym sociálnym pracovníkom, terénnym pracovníkom a regionálnym koordinátorom v regiónoch realizácie projektu a to individuálnou a skupinovou formou
 • vytváranie priestoru pre reflexiu  pracovnej činnosti a pracovného kontextu  v bezpečnom prostredí supervízneho vzťahu
 • podpora  procesu učenia sa a zmeny supervidovaného/ných, znižovanie rizika vyhorenia
 • zvyšovanie miery sebareflexie, poskytovanie meradiel a kritérií reálneho sebahodnotenia
 • podpora kreatívneho myslenia, podpora pri plánovaní činností
 • riešenie etických dilem v práci odborných zamestnancov projektu
 • vedomé uchopovanie problematiky moci v práci odborných zamestnancov, najmä témy hraníc a distribúcie moci a zodpovednosti
 •  ďalšie odborné a administratívne činnosti súvisiace s výkonom supervízie
 • V rámci výberového konania je plánované prijatie dvoch supervízorov/supervízoriek, čím sa dobuduje 5-členný supervízorský tím projektu.

 

 

Požadované vzdelanie:

 

 • vysokoškolské II. stupňa v sociálnom alebo humanitnom odbore
 • akreditovaný výcvik supervízie (uchádzač priloží kópiu dokladu o absolvovaní výcviku)

 

 

Požadovaná prax:

 

 • minimálne 3 roky supervíznej praxe v sociálnej oblasti. Uchádzač k žiadosti pripojí zoznam organizácií prípadne fyzických osôb, ktorým poskytoval supervíziu, vrátane poskytovaného rozsahu v hodinách

 

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 

 • samostatnosť, flexibilita, spoľahlivosť, zodpovednosť, komunikatívnosť, asertivita, schopnosť pracovať v tíme, schopnosť viesť ľudí, schopnosť riešiť konflikty
 • počítačové znalosti – pokročilý používateľ internetu a balíka MS Office
 • schopnosť orientovať sa v odbornej problematike terénnej sociálnej práce a marginalizovaných rómskych komunít. Pracovná skúsenosť s vedením supervízie pre terénnych sociálnych pracovníkov je výhodou
 • ochota cestovať v rámci Slovenskej republiky. Výkon supervízie bude spravidla prebiehať v zapojených obciach, čo vyžaduje nutnosť cestovania supervízora/supervízorky v rámci prideleného regiónu
 • dobrá znalosť problematiky chudoby a sociálneho vylúčenia
 • vodičský preukaz skupiny B (využívanie služobného vozidla na pracovné účely)

 

 

Stručná charakteristika spoločnosti:

IA MPSVR SR sa zameriava na zníženie sociálneho vylúčenia znevýhodnených skupín obyvateľstva prostredníctvom financovania projektov na zvýšenie zamestnanosti a rozvoj lokálnej infraštruktúry v chudobných regiónoch.

 

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti:

Verejná správa

 

Informácie o výberovom konaní:

Uchádzači/uchádzačky pošlú v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania (ďalej len „Žiadosť“). Povinnými prílohami Žiadosti sú:

 1. Motivačný list,
 2. Podpísaný profesijný životopis vo forme Europass v slovenskom jazyku (údaje o priebehu zamestnaní musia byť uvedené vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR) – iné formáty životopisov nie sú akceptované;
 3. Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní.

Uvedenú Žiadosť spolu s jej povinnými prílohami uchádzač pošle e-mailom na adresu:

miroslava.krivosikova@ia.gov.sk

alebo doručí na nasledujúcu korešpondenčnú adresu:

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Nevädzova 5

814 55 Bratislava

 

s označením „Výberové konanie pre NP TSP I – SV“.

 

Výberové konanie nie je termínovo ohraničené, vybraní uchádzači o pozíciu budú o presnom dátume konania výberového konania vopred včas informovaní.

Vážime si Vaše znalosti a skúsenosti, posúdenie ktorých bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou osobného pohovoru.

 

V prípade, že sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od zverejnenia pracovnej ponuky, ďakujeme za Vami prejavený záujem, ale dali sme v prvom kole prednosť iným kandidátom.

 

Za účelom spracovania Vašich osobných údajov pri zavedení predzmluvných vzťahov na základe výberového konania na inzerovanú pozíciu budú Vaše osobné údaje spracovávané do skončenia výberového konania na inzerovanú pozíciu a následne zlikvidované.

 

Vaše práva dotknutej osoby sa spravujú § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Zaslaním životopisu, motivačného listu a ďalších dokumentov emailom, poštou, osobne dobrovoľne poskytujete prevádzkovateľovi Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny so sídlom Špitálska 6, 814 55 Bratislava,  IČO: 30854687 súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, vek, pohlavie, vodičský preukaz – typ, všetky údaje a iné záznamy uvedené v úradnom doklade o vzdelaní, podpis, kontaktné údaje (najmä telefónne číslo a e-mail), údaje uvedené v životopise, jazykové znalosti, prax, absolvované kurzy (názov, krajina), certifikáty (názov, doba platnosti, vydavateľ, krajina), zručnosti (názov, úroveň), očakávaný plat, očakávané zameranie, očakávané miesto práce, hodnotenia pohovorov (vzhľad, kvalifikácia, verbalita, neverbalita), výsledky testov zručností a ďalšie uvedené v životopise, motivačnom liste a dotazníku uchádzača o zamestnanie za účelom evidencie uchádzačov o zamestnanie. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín. Osobné údaje sa poskytujú tretím stranám vykonávajúcim kontrolu, dozor, dohľad na základe osobitných právnych predpisov ako napr. orgány  činné v trestnom konaní, Inšpektorát práce a ďalšie subjekty, o ktorých to určí osobitný právny predpis. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu uplynie po uplynutí jedného roka odo dňa jeho poskytnutia. Ako dotknutá osoba vyhlasujete, že ste si vedomá svojich práv v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že máte v zmysle § 22 právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva uvedené v tomto ustanovení, prípadne na vymazanie osobných údajov v zmysle § 23.

 

Leave A Comment