EnglishSlovak

Predĺženie aktivít NP TOS

  • Domov
  • Predĺženie aktivít NP TOS
24 aug
0

Vážení poskytovatelia opatrovateľskej služby

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Ľudské zdroje v súlade s ustanovením §58 zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z EŠIF a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozhodol o zmene rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo dňa 07. 02. 2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11. 02. 2019 vydaného na základe vyzvania OP ĽZ NP 2018/4.2.1/03.

Rozsah vykonaných zmien:

V súvislosti so vzniknutou mimoriadnou situáciou v Slovenskej republike s ochorením COVID – 19 sa predlžuje oprávnené obdobie pre realizáciu a s tým súvisiace predĺženie oprávneného obdobia pre realizáciu aktivít projektu do 05/2025 pričom výkon opatrovateľskej služby bude podporovaný do 02/2022.

Ostatné časti pôvodného právoplatného Rozhodnutia o schválení ŽoNFP sa nemenia.

Odôvodnenie: 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje na základe návrhu na zmenu právoplatného Rozhodnutia o schválení ŽoNFP overil splnenie podmienok poskytnutia príspevku a dospel k záveru, že návrh podľa jeho obsahu (vrátane príloh) splnil podmienky poskytnutia príspevku v rozsahu zmeny vyzvania, na základe čoho návrh na zmenu schválil. Uvedené nelimituje poskytovateľa alebo iný orgán oprávnený na výkon kontroly/auditu (vrátane Úradu pre verejné obstarávanie) v následnom overovaní splnenia podmienok poskytnutia príspevku v ďalších fázach implementácie projektu, ktorý je predmetom návrhu na zmenu právoplatného Rozhodnutia o schválení ŽoNFP, v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, podľa príslušných právnych predpisov, ktoré sa na prijímateľa vzťahujú a s inými dokumentmi záväznými pre prijímateľa, a to v období uzatvárania dodatku, ako aj počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Schválené zmeny si je možné nárokovať odo dňa nadobudnutia účinnosti dodatku zmluvy o poskytnutí NFP.

Poučenie o opravnom prostriedku: Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné podať odvolanie. Prijímateľ je oprávnený po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia podať podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania v súlade s podmienkami uvedenými v § 24 zákona o príspevku z EŠIF. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

Leave A Comment