EnglishSlovak

Dokumenty - aktivita TSP


Prevedené dôležité úpravy v texte príručky:

– v texte Príručky boli upresnené a doplnené procesy pri podávaní Žiadosti o platbu (Príloha č.1 Príručky)

– došlo k úprave zoznamu príloh – príloha č.5 Evidenčný list už nie je povinnou prílohou Žiadosti o platbu

– do textu Príručky bol doplnený popis procesu „vstupu“ zamestnanca do projektu – kapitola 7.1 Podmienky výberu podporovaných zamestnancov…

– v kapitole 8. Monitorovanie a hodnotenie bol doplnený postup predkladania Prílohy č.7 – Poučenie o spracúvaní osobných údajov, ktorá bola doplnená medzi Prílohy

 

-Príloha č.3.1 Vzor potvrdenia o zamestnávaní a kvalifikácií bol z dôvodu ľahšej prístupnosti premenovaný na Prílohu č.8

 

Staršie verzie Príručky:

Iné dokumenty: