EnglishSlovak

Najčastejšie otázky - aktivita TSP


Otázky týkajúce sa financovania

Prečo došlo k zmene Výzvy a úprave jednotkového nákladu na pozíciu TSP?

Zmena textu Výzvy bola dňa 7.8.2023 uskutočnená na základe pokynu sprostredkovateľského orgánu (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR).
Dôvodom zmeny sú identifikované rozdiely v zdrojových dátach, ktoré mali vplyv na určovanie výšky jednotkového nákladu pre pracovnú pozíciu terénneho sociálneho pracovníka (ďalej ako „TSP“). Predmetom zmeny je úprava výšky jednotkového nákladu na pracovnú pozíciu TSP z pôvodných 13,43 eur/hod na 12,95 eur/hod.

Je v súvislosti so zmenou Výzvy potrebné podávať novú Žiadosť o zapojenie?

Nie je nutné podávať novú Žiadosť o zapojenie, zmenu je však potrebné zohľadniť pri výpočte maximálne možného nárokovateľného nákladu za kalendárny rok na pracovnú pozíciu terénneho sociálneho pracovníka.

Existuje nárok na spätnú refundáciu?

Áno, nárok na spätnú refundáciu, resp. financovanie personálnych výdavkov pred podpisom zmluvy je možné od 1.8.2023, výlučne však len za tých zamestnancov, financovaných v júli 2023 zo zdrojov NP TSP ll (gescia IMPLEA) alebo NP TSPaTP ll (v gescii ÚSVRK SR).

Je pracovná pozícia, na ktorej je pracovník na materskej/rodičovskej dovolenke alebo dlhodobo PN, považovaná za oprávnenú?

Áno, aj pracovná pozícia, na ktorej je pracovník na MD/RD/PN, je považovaná za oprávnenú, teda subjekt môže žiadať aj o túto pozíciu.

Ako máme nastaviť mzdu zamestnanca?

IMPLEA nestanovuje univerzálny spôsob stanovenia mzdy. Nasledujúci príklad je odporúčaním ako pri nastavovaní hrubej mzdy postupovať.

Pri stanovení mzdy zamestnanca, zamestnávateľ vychádza z maximálneho nárokovateľného ročného nákladu na príslušnej pozícii, ktorý je premietnutý do mesačného nákladu. Je to suma, ktorú môže v rámci kalendárneho roku na zamestnanca získať.

Ak by sme ako modelový príklad zobrali situáciu pri TSP, tak maximálny možný nárokovateľný náklad za kalendárny rok na jednu pracovnú pozíciu TSP je 20 033 €. Z tohto ročného nárokovateľného nákladu si môže zapojený subjekt stanoviť 1/12 ako mesačnú CCP, t. j. 1 669,42 €. IMPLEA bude zamestnávateľovi uhrádzať na mesačnej báze náklady na základe odpracovaných hodín zamestnancov. V ročnom vyjadrení, sa náklady vynaložené zamestnávateľom na zamestnanca v priebehu kalendárneho roka refundujú. V kalendárnych mesiacoch, keď odpracuje významný rozsah pracovných dní (napr. nebude čerpať dovolenku, PN a pod.), tak zamestnávateľovi bude uhradených viac financií ako je mesačný náklad CCP na zamestnanca. Rozdiel použije v budúcich mesiacoch, keď si zamestnanec čerpá dovolenku, je PN a podobne. Výnimočne môžu byť ročné náklady zamestnávateľa na pracovnú pozíciu vyššie ako budú poskytnuté zo strany IMPLEA. V takom prípade má zamestnávateľ možnosť použiť na dofinancovanie mzdových výdavkov financie finančné prostriedky poskytnuté IMPLEA na ostatné výdavky vo výške 17%, ktoré sa vypočítajú z personálnych priamych výdavkov zamestnanca. Tieto finančné prostriedky budú zapojenému subjektu zasielané na mesačnej báze.

Na dovolenku, návštevu lekára, sprevádzanie či sviatok má zamestnanec zo Zákonníka práce právo. Ako ich budeme hradiť ak nie sú oprávneným výdavkom?

Priemerný náklad zamestnávateľa na dovolenku, sviatok, návštevu lekára, práceneschopnosť, sprevádzanie rodinného príslušníka k lekárovi je zohľadnený - zahrnutý - v sume jednotkového nákladu pri jednotlivých pozíciách. V tomto systéme financovania sú platené v rámci kalendárneho roka, len nevstupujú ako faktor do financovania zo strany IMPLEA.

Reálne odpracovaná hodina predstavuje len podmienku oprávnenosti jednotkového nákladu, na základe ktorého sa príspevok poskytuje. Základom pre výpočet jednotkových nákladov boli celoročné náklady (celková cena práce) na zamestnancov na predmetných pracovných pozíciách vrátane všetkých nákladov, ktoré súvisia s čerpaním dovolenky, platenými štátnymi sviatkami, návštevou lekára, práceneschopnosťou, či sprevádzaním rodinného príslušníka k lekárovi v rámci NP TSP II.

Ak si zoberieme modelový príklad, že zamestnanec v mesiaci odpracuje 21 pracovných dní, zamestnávateľ dostane výrazne viac financií ako je CCP za zamestnanca v danom mesiaci (pretože v hodinovom náklade sú započítané všetky náklady na dovolenky a sviatky a priemerné náklady na ostatné výdavky zamestnávateľa.). Transfer za výkon zamestnancov subjektu bude stanovený na základe reálne odpracovaných hodín a jednotkového nákladu eur/hod. Financie, ktoré sa nepoužijú na zaplatenie CCP v aktuálnom mesiaci, lebo ho prevyšujú, zamestnávateľ použije na financovanie dní v budúcich obdobiach, keď zamestnanec nebude pracovať – t.j. bude na dovolenke, PN a pod. Ak to prevedieme do čísiel, tak pri ročnej sume 20 033€ nám CCP mesačne na TSP vychádza 1 669,42 € (a hrubá mzda adekvátne tejto sume). Ak odpracuje TSP 21 dní, tak je to 157,5 hod. x 12,95 €/hod., čo vo výsledku je 2 039,63 €. Takže rozdiel je suma, ktorú si zamestnávateľ "odloží", aby mal na financovanie dovolenky TSP v budúcom mesiaci. Týmto spôsobom sú dovolenky a sviatky financované v plnom rozsahu, dôležité osobné prekážky v práci (PN, „P“ a pod.) vo výške, ktorá je rovná priemernej hodnote na tejto pozícii v NP TSP II.

Čo v prípade, ak zamestnanec maximálny počet hodín stanovený pre jeho pracovnú pozíciu nenaplní?

V prípade, ak odpracuje menej ako je uvedený počet hodín pre každú pozíciu (či už pozícia nebude obsadená, alebo z dôvodu dôležitých osobných prekážok v práci, ktoré budú v nadpriemernom rozsahu), nič sa nedeje. Zamestnávateľovi bude vyplatená pomerná suma, presne na základe počtu odpracovaných hodín a hodinového jednotkového nákladu.

Je zo strany IMPLEA určená výška mzdy, resp. minimálna výška CCP na jednotlivé pracovné pozície?

Zo strany IMPLEA nie je určená minimálna výška CCP. Povinnosťou subjektu - zamestnávateľa, ktorá je uvedená v Zmluve o spolupráci, je použiť prijatý príspevok vo forme jednotkového nákladu výlučne na celkovú cenu práce súvisiacu s podporovanými pracovnými pozíciami, t.j. TSP, TP a OP. Zodpovednosťou zamestnávateľa je, aby nastavením výšky CCP jednotlivých podporených zamestnancov bola táto podmienka zohľadnená.

Na základe čoho bol stanovený max. počet reálne odpracovných hodín?

Pri stanovovaní max. počtu reálne odpracovných hodín sa vychádzalo z údajov z IMPLEA o skutočne odpracovaných hodinách TSP, TP, OP v NP TSP II od januára do decembra 2022. Táto hodnota hodín je očistená o relevantný počet hodín sviatkov, návštev lekára, práceneschopnosti, sprevádzania rodinného príslušníka k lekárovi a samozrejme čerpanie dovolenky. Touto metódou bol pre NP Spolu pre komunity stanovený počet odpracovaných hodín 1 547 hod. v prípade TSP, 1 538 hod. v prípade TP a 1 634 hod. v prípade OP.

Otázky týkajúce sa zapojenia do projektu a projektovej dokumentácie

Kedy a kde bude k dispozícií Príručka pre subjekty zapojené do NP Spolu pre komunity?

Príručka pre subjekty zapojené do NP Spolu pre komunity bude zverejnená na webovej stránke nového projektu pri podpisovaní Zmlúv o spolupráci.

Ako postupovať v prípade, že má subjekt záujem sa zapojiť do výzvy na obe aktivity - aktivitu TSP ako aktivitu KC v rámci vyhlásenej výzvy do NP Spolu pre komunity?

V prípade, že má jeden subjekt záujem sa zapojiť do oboch aktivít (aktivitu TSP aj aktivitu KC) je potrebné aby vyplnil obe žiadosti samostatne a zaslal ich na IMPLEA v rámci uvedených vyhlásených kôl pre jednotlivé aktivity.

Naša obec nie je uvedená v zozname oprávnených lokalít pre aktivitu TSP v rámci NP Spolu pre komunity, no mali by sme záujem sa zapojiť. Bude pre nás príležitosť vstúpiť do projektu?

V zozname oprávnených lokalít sú zverejnené len tie lokality, ktoré na svojom území realizovali TSP v doterajších 2 národných projektoch v gescii IMPLEA (NP TSP ll) a ÚSVRK (NP TSPaTP II). Pre vybrané lokality, v ktorých doteraz nebola poskytovaná TSP v rámci vyššie spomenutých národných projektov bude vyhlásená samostatná výzva.

Pri vypĺňaní elektronického formuláru Žiadosti sme urobili chybu a uviedli nesprávne informácie. Ako postupovať v takomto prípade?

Odoslaný formulár Žiadosti nie je možné dodatočne upravovať. Je potrebné vyplniť nový formulár Žiadosti, ku ktorej mu bude priradené nové číslo.

Otázky týkajúce sa pracovných pozícií

Je možné zažiadať o vyšší počet pracovníkov ako máme v súčasnosti vo výkone?

Nie, žiadatelia môžu v žiadosti o zapojenie žiadať maximálne toľko pozícií TSP, TP resp. OP, koľko zamestnancov na týchto pozíciách bolo vo výkone (t.j. pozícia bola obsadená zamestnancom) v rámci NP TSP II resp. NP TSPaTP II. k 30.6.2023 v príslušnej lokalite.

Bude možnosť meniť počet pracovných pozícii, resp. personálnu maticu?

Áno, počas realizácie aktivít TSP bude priebežne posudzovaná jej potrebnosť v rámci lokality a v prípade jej zmeny bude zo strany IMPLEA počet ľudských zdrojov upravený.

Je možné žiadať o nižší počet pracovníkov ako bolo vo výkone k 30.6.2023?

Áno, žiadatelia môžu žiadať o rovnaký alebo nižší počet pozícii TSP, TP resp. OP ako bolo na týchto pozíciách vo výkone v rámci NP TSP ll resp NP TSP aTP ll k 30.6.2023 v príslušnej lokalite.

Je možné, aby subjekt pokračoval vo výkone (kontinuálny prechod) bez terénnej sociálnej pracovníčky, len s pozíciami TP? Ak áno do akej doby je potrebné obsadiť túto pozíciu.

V situácii, pokiaľ k 30.6.2023 nie je obsadená ani jedna pozícia TSP (vo výkone len 1, príp. 2 zamestnanci na pozícii TP), je potrebné, aby žiadateľ v žiadosti žiadal aj o 1 pozíciu TSP. Po podpise Zmluvy o spolupráci je potrebné na túto pozíciu vyhlásiť VK na zastupovanie, postup a lehoty budú upresnené v Príručke.