EnglishSlovak

Oprávnené subjekty a oprávnené aktivity


Oprávnené subjekty:

Oprávnenými žiadateľmi pre zapojenie do projektu sú:

 • mesto/obec v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
 • právnická osoba zriadená mestom/obcou, v zmysle zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • vyššie územné celky v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov,
 • právnická osoba zriadená vyšším územným celkom, v zmysle zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Oprávnené aktivity:

Predmetom finančnej podpory sú tieto podporované aktivity a činnosti:

1. Aktivity na pomoc a podporu odídencov z Ukrajiny bezprostredne po ich vstupe na územie SR

 • poskytovanie informácií, materiálnej a potravinovej pomoci,
 • poskytovanie prvotnej psychologickej a sociálnej podpory a orientácie v oblasti podpory zdravia.

2. Aktivity na pomoc a podporu odídencov z Ukrajiny pri integrácii v rámci sociálneho, pracovného a vzdelávacieho prostredia na Slovensku

 • poskytovanie všeobecných informácií a poradenstva, najmä v oblastiach týkajúcich sa zamestnávania, vzdelávania, zdravotnej starostlivosti, bývania, sociálneho zabezpečenia, či uplatňovania právnych nárokov vo všeobecnosti,
 • zabezpečovanie aktivít a programov vytváraných za účelom zvýšenia účinnosti podpory integrácie, najmä v oblastiach týkajúcich sa zamestnávania, vzdelávania, zdravotnej starostlivosti, bývania, sociálneho zabezpečenia, kultúry, športu, či uplatňovania právnych nárokov vo všeobecnosti,
 • aktivity a programy na komunitnej úrovni a komunitné organizovanie,
 • informačné a osvetové aktivity smerom k širokej verejnosti,
 • zabezpečovanie inštruktáže, supervízie a podporných metodických činností.