EnglishSlovak

Žiadosť o zapojenie


Každý žiadateľ, ktorý sa chce uchádzať o finančný príspevok a súčasne sa úspešne elektronicky zaregistroval, je povinný doručiť Žiadosť o zapojenie vrátane jej povinných príloh v listinnej podobe na korešpondenčnú adresu IMPLEA v uzavretom nepriehľadnom obale označenom textami: „NP UKRAJINA“ a „NEOTVÁRAŤ”.

Žiadosť o zapojenie je nutné kompletne vyplniť, podpísať štatutárnym orgánom alebo ním splnomocnenou osobou s doloženým plnomocenstvom vrátane doloženia povinných príloh.

Žiadosť o zapojenie je žiadateľ povinný doručiť najneskôr do 15 kalendárnych dní od povinnej online registrácie.

Termín doručenia Žiadosti o zapojenie určuje časová pečiatka podateľne IMPLEA. V prípade doručenia viacerých Žiadostí o zapojenie v jeden deň, o poradí žiadostí rozhoduje dátum a čas odoslania registračného formulára prostredníctvom on-line registrácie počínajúc najskoršou
registráciou.